Početna / O nama / Sektori i odjeljenja

Sektori i odjeljenja

Organizacija/ Sektor I

Sektor I sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore i fiskalnu odgovornost;
 • Odjeljenje za reviziju kapitalnog budžeta, transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru;
 • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti.

Sektor I nadležan je za:

 • Reviziju završnog računa budžeta CrneGore i fiskalnu odgovornost;
 • Reviziju kapitalnog budžeta i transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru;
 • Reviziju finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore;
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Uprava prihoda i carina; Uprava za katastar i državnu imovinu; Uprava za statistiku; Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore; Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Crveni krst; Savez udruženja boraca; Agencija za investicije Crne Gore; Socijalni savjet; Ministarstvo kapitalnih investicija: Uprava za ugljovodonike; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama; Uprava za saobraćaj; Uprava za željeznice; Komisija za istraživanje nesreća.

Organizazija/Sektor II

Sektor II sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta;
 • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti;
 • Odjeljenje za razvoj i vršenje revizije uspjeha;
 • Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha;
 • Odjeljenje za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha.

Sektor II nadležan je za:

 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Predsjednik Crne Gore; Skupština Crne Gore: Državna Izborna komisija. Vlada Crne Gore: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore; svi sekretarijati i druga tijela u okviru Vlade i Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore; Kabinet Predsjednika Vlade; Državni protokol; Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte; Sekretarijat za zakonodavstvo; Komisija za koncesije; Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi organi nad kojima ministarstvo vrši nadzor; Ministarstvo nadležno za poslove javne uprave digitalnog društva i medija: Uprava za kadrove; Uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo odbrane: Direkcija za zaštitu tajnih podataka. Ministarstvo nadležno za prosvjetu, nauku, kulturu i sport: Policijska akademija; Zavod za školstvo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Centar za stručno obrazovanje; Uprava za zaštitu kulturnih dobara; Državni arhiv; Uprava za sport i mlade; Javne ustanove iz oblasti prosvjete, nauke, kulture i sporta: Crnogorsko narodno pozorište; Kraljevsko pozorište “Zetski dom”; JU Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”; Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore; JU “Prirodnjački muzej Crne Gore”; JU Crnogorska kinoteka; JU “Muzički centar Crne Gore”; JU Biblioteka za slijepe Crne Gore; JU “Narodni muzej Crne Gore”; JU “Pomorski muzej Crne Gore”; JU “Centar savremene umjetnosti Crne Gore”; JU “Filmski centar CG”; Ministarstvo nadležno za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam: Zavod za hidrometorologiju i seizmologiju; Uprava javnih radova; Agencija za zaštitu prirode i životne sredine; Nacionalna turistička organizacija; Centar za ekotoksikološka istraživanja Crne Gore. Samostalne potrošačke jedinice: Univerzitet Crne Gore; Fakultet za crnogorski jezik i književnost; Agencija za nacionalnu bezbjednost; Zaštitnik ljudskih prava i sloboda; Crnogorski olimpijski komitet; Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; Matica crnogorska; Ispitni centar; JP Radio - televizija Crne Gore; JU “Službeni list Crne Gore”; Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca.
 • Odjeljenja za reviziju uspjeha nadležna su za: utvrđivanje uspješnosti ostvarivanja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih finansijskih transakcija, programa, projekata, korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih reursa subjekata revizije kao i efekte ostvarenih ciljeva i rezultata u odnosu na planirane; razvoj i reviziju uspješnosti korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa, uključujući ispitivanje i svih aktivnosti subjekata revizije u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i razvoj revizije uspješnosti i uspostavu metodoloških standarda revizije uspjeha.
 • Standardizaciju postupaka revizije, normiranje i praćenje propisa od značaja za ostvarivanje funkcije revizije.

Organizacija/Sektor III

Sektor III sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju državnih fondova;
 • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti;
 • Odjeljenje za reviziju informacionih sistema.

Sektor III nadležan je za:

 • Reviziju finansijskih izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda rada, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za obeštećenje i Investiciono- razvojnog fonda Crne Gore i Zavod za zapošljavanje.
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo ekonomskog razvoja: Zavod za metrologiju; Zavod za intelektualnu svojinu; Akreditaciono tijelo Crne Gore; Fond za energetsku efikasnost; Institut za standardizaciju; Ministarstvo zdravlja: Institut za javno zdravlje; Ljekarska komora; Farmaceutska komora. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove; Uprava za šume; Uprava za vode.
 • Reviziju informacionih sistema.

Organizacija/Sektor IV

Sektor IV sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju potrošačkih jedinica iz oblasti sudstva, ustavnog sudstva i tužilaštva;
 • Odjeljenje za reviziju političkih partija i korisnika sredstava državnog budžeta;
 • Odjeljenje za reviziju regulatornih agencija.
 • Odjeljenje za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju, saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću.

Sektor IV nadležan je za:

 • Revizija potrošačkih jedinica iz oblasti sudstva, ustavnog sudstva i tužilaštva: Sudstvo; Ustavni sud Crne Gore; Tužilaštvo; Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu; Centar za alternativno rješavanje sporova.
 • Reviziju političkih partija i korisnika sredstava državnog budžeta: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore; Centar za posredovanje; Ministarstvo vanjskih poslova: Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima; Diplomatsko konzularna predstavništva; Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
 • Reviziju regulatornih agencija: Agencija za sprječavanje korupcije; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Agencija za mirno rješavanje radnih sporova; Agencija za lijekove i medicinska sredstva; Agencija za duvan; Agencija za elektronske medije Crne Gore; Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost; Agencija za nadzor osiguranja; Agencija za civilno vazduhoplovstvo; Agencija za energetiku; Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja; Agencija za zaštitu konkurencije; Revizorsko tijelo.
 • Kooperativne revizije, međunarodnu saradnju, saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću.

Organizacija/Sektor V

Sektor V sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju jedinica lokalne samouprave;
 • Odjeljenje za reviziju privrednih društava čiji je osnivač država ili u kojima država ima većinsko vlasništvu;
 • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti privrednih društava u vlasništvu lokalnih samouprava i reviziju uspjeha.

Sektor V nadležan je za:

 • Reviziju jedinica lokalne samouprave: Egalizacioni fond; Dotacije opštinama; Senat prijestonice;
 • Reviziju privrednih društava čiji je osnivač država ili u kojima država ima većinsko vlasništvo;
 • Finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti privrednih društava u vlasništvu lokalnih samouprava i reviziju uspjeha.

Organizacija/Služba za administrativno-stručne poslove

Službu za administrativno stručne poslove sačinjavaju:

 • Kancelarija za upravljanje kadrovima, pravne i opšte poslove;
 • Kancelarija za finansijsko računovodstvene poslove;
 • Kancelarija za javne nabavke, arhivsko i kancelarijsko poslovanje;
 • Kancelarija za razvoj i primjenu informacionih tehnologija.

Služba za administrativno-stručne poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu opštih akata Institucije, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; vođenje personalne evidencije i druge evidencije iz oblasti rada; obučavanje i razvoj ljudskih resursa; staranje o koordinaciji obuke i razvojnih programa kao i stalnom profesionalnom usavršavanju; vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama, organizovanje i sprovođenje mjera zaštite tajnih podataka; poslovi koji se odnose na organizovanje seminara, radionica i pripremu akata u cilju ostvarivanja zadataka Institucije na planu obuke kadrova, naučne i izdavačke djelatnosti; vođenje centralne kadrovske evidencije; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje nadležnom Ministartsvu; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene i računovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; poslovi iz oblasti razvoja i primjene informacionih tehnologija, kancelarijski i pomoćni poslovi; vođenje arhivskih poslova i druge poslove u skladu sa propisima.

Organizacija/Jedinica za unutrašnju reviziju

Jedinica za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na: planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije, odnosno analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Institucije, u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koji se dostavlja Senatu DRI i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev Senata ili prema potrebi, obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije dodijeljenih DRI; praćenje sprovođenja preporuka koje su date u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izrada strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i izvršenje istih; pripremu i izradu godišnjih izvještaja unutrašnje revizije; saradnju sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru i drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim ekspertskim institucijama i udruženjima; praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Jedinice.