Početna / O nama / Sektori i odjeljenja / Sektor I

Organizacija/ Sektor I


Sektor I sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore i fiskalnu odgovornost;
  • Odjeljenje za reviziju kapitalnog budžeta, transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru;
  • Odjeljenje za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti;

Sektor I nadležan je za:

  • Reviziju završnog računa budžeta Crne Gore i fiskalnu odgovornost;      
  • Reviziju kapitalnog budžeta i transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru;
  • Reviziju finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore;
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Uprava prihoda i carina; Uprava za katastar i državnu imovinu; Uprava za statistiku; Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore; Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Crveni krst; Savez udruženja boraca; Agencija za investicije Crne Gore; Socijalni savjet; Ministarstvo kapitalnih investicija: Uprava za ugljovodonike; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama; Uprava za saobraćaj; Uprava za željeznice; Komisija za istraživanje nesreća.

 

 

 

 

1.1.  Odjeljenje za reviziju završnog računa budžeta Crne Gore i fiskalnu odgovornost;