Početna / O nama / Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Državna revizorska institucija ostvaruje saradnju sa vrhovnim revizorskim institucijama, koja se odvija kroz članstvo u Međunarodnoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), Evropskoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), Mreži vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropsku uniju i Evropskog revizorskog suda, kao i kroz bilateralnu saradnju sa vrhovnim revizorskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Cilj razvoja međunarodne saradnje jeste jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije kroz razmjenu znanja i iskustava i unapređenja profesionalnosti i praćenja trendova razvoja revizorske prakse.

Državna revizorska institucija je punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) od 2007. godine i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) od 2008. godine.

Kao članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, Državna revizorska institucija Crne Gore učestvuje u radu i aktivnostima EUROSAI radnih grupa kroz učešće na zajedničkim seminarima, radionicama i sprovođenje paralelnih revizija uspjeha i to:

  • EUROSAI Radne grupe za reviziju opština od decembra 2016. godine;
  • EUROSAI Radne grupe za informacione tehnologije od aprila 2018. godine;
  • EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine od decembra 2021. godine;
  • INTOSAI Radne grupe za IT reviziju od marta 2022. godine.

Vrhovne revizorske institucije Evropske unije sarađuju sa Evropskim revizorskim sudom u okviru strukture Kontakt komiteta, koji se sastoji od predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, službenika za vezu koji održavaju aktivnu mrežu profesionalnih kontakata Evrope, radnih grupa i mreža za posebna revizorska pitanja. Državna revizorska institucija Crne Gore ima ulogu aktivnog posmatrača u Kontaktnog odboru vrhovnih revizorskih instiuija Evropske Unije. Nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, Državna revizorska institucija Crne Gore postaje punopravna članica Kontaktnog odbora VRI EU.

Državna revizorska institucija je članica Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda od 2008. godine.

Državna revizorska institucija aktivno učestvuje u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz članstvo u Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 - Finansijski nadzor.

Državna revizorska institucija ostvaruje kontakte sa mnogobrojnim međunarodnim organizacijama i instiucijama – OECD/SIGMA, Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD), Savjet Evrope, Svjetska Banka, Međunarodni monetarni fond MMF, GRECO i sl.

Međunarodna saradnja ogleda se u razvijenim oblicima bilateralne saradnje, koju Državna revizorska institucija ostvaruje neposredno kroz organizovanje radnih posjeta, radionica, seminara, kao i sprovođenje zajedničkih paralelnih revizija uspjeha.