Početna / Aktuelnosti / sef sektora za saradnju delegacije eu u crnoj

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori u radnoj posjeti DRI

Podgorica, 10. maj 2024. godine  - Predsjedavajući Senatom, senator Nikola Kovačević i senator Zoran Jelić sastali su se sa šefom Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Ingveom Engstromom i predstavnicom Delegacije EU za oblast upravljanja javnim finansijama, Małgorzatom Skocińskom.

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori je ukazao na značaj uloge Državne revizorske institucije u kontekstu evropskih integracija, a posebno s ciljem očuvanja i poštovanja temeljnih vrijednosti i principa Evropske unije u Crnoj Gori. Predsjedavajući Senatom, senator Kovačević je istakao da je Državna revizorska institucija ispunila sve obaveze iz završnih mjerila iz Pregovaračkog poglavlja 32 Finansijski nadzor u dijelu obezbjeđivanja institucionalne, funkcionalne i finansijske nezavisnosti, sprovođenja svih vrsta revizija shodno međunarodnim revizorskim standardima, kao i obezbjeđivanja neophodnih revizorskih kapaciteta.

Na sastanku je posebno apostrofiran značaj očuvanja nezavisnosti Državne revizorske institucije, posebno imajući u vidu potencijalne rizike i prijetnje po nezavisnost, s kojim se Institucija suočava u svom radu. Državna revizorska institucija je zaokružila normativni okvir i uskladila ga sa međunarodnim principima i standardima vrhovnih revizorskih institucija, što je konstatovano u izvještajima Evropske komisije o Crnoj Gori. Do danas, Evropska komisija nije uputila nikakvu kritiku na pravni okvir ili učinak rada Institucije. Takođe, na sastanku je istaknuto da je neophodno da Skupština obezbijedi da Senat funkcioniše u punom sastavu.

Namjera Državne revizorske institucije jeste da dalje unaprjeđuje svoj rad i povećava uticaj rezultata revizija kako bi pružila snažnu podršku ostvarenju obaveza Crne Gore na planu ispunjavanja završnih mjerila iz pregovaračkih poglavlja, naveo je senator Jelić. U kontekstu Protokola o saradnji sa Skupštinom, Državna revizorska institucija dalje ostaje posvećena realizaciji strateških obaveza i jačanju saradnje sa Skupštinom posebno u pogledu praćenja rezultata revizije i preporuka Institucije. U prilog tome govori činjenica da je Državna revizorska institucija u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju planirala realizaciju projekta, koji ima za cilj jačanje parlamentarne nadzorne uloge kroz jačanje uticaja revizija i obezbjeđivanje veće transparentnosti upravljanja javnim sredstvima.

Imajući u vidu na značaj nadležnosti Državne revizorske institucije, na kraju sastanka je iskazana obostrana spremnost za dalju saradnju između predstavnika EU i DRI kroz pružanje podrške radu Institucije.  

Sastanku je takođe prisustvovala državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju, saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću, Marija Žugić, kao jedan od članova Pregovaračke radne grupe za Poglavlje 32.

Najnovije aktuelnosti

DRI Crne Gore ostvarila 89 od 100 poena na indeksu nadzora nad budžetom države u okviru sprovedenog Istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva o otvorenosti budžeta

Podgorica, 14. jun 2024. godine – U okviru istraživanja Međunarodnog budžetskog partnerstva iz Vašingtona o otvorenosti budžeta, Državna revizorska institucija Crne Gore je ocijenjena u odnosu na indeks Nadzor nad budžetom. Ovaj indeks se posmatra kroz ulogu Skupštine i DRI Crne Gore u ovom procesu i isti je ocijenjen kao adekvatan (74 od 100 poena). Posmatrano pojedinačno, Državna revizorska institucija je ocijenjena sa 89 od 100 poena, dok je nadzor nad budžetom od strane Skupštine ocijenjen sa 61 od 100 poena. U cilju jačanja nezavisnosti i unaprjeđenja revizorskog nadzora od strane DRI Crne Gore, Međunarodno budžetsko partnerstvo predlaže da se obezbijedi da se vrši ocjena odnosno pregled revizorskih procesa od strane nezavisnog tijela (međunarodne organizacije ili druge VRI).

Opširnije

Posvećenost Računskog suda Republike Turske i DRI Crne Gore unaprjeđenju uzajamne profesionalne saradnje

Ankara, 14. jun 2024. godine – Na poziv predsjednika Računskog suda Republike Turske, g. Metina Yenera, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjedavajućim Senatom DRI, senatorom Nikolom N. Kovačević je boravila u zvaničnoj posjeti ovoj Instituciji 10-11. juna t.g. u Ankari.

Opširnije

Državna revizorska institucija Crne Gore ušla u inicijativu INTOSAI WGEA, pod nazivom ClimateScanner

Prag, 07. jun 2024.godine – DRI Crne Gore je ušla u inicijativu pod nazivom ClimateScanner, koju je pokrenuo Federalni računski sud Brazila (TCU) kao predsjedavajući INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), zajedno sa INTOSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine INTOSAI WGEA.

Opširnije

DRI Crne Gore i Računski sud Republike Slovenije formalizovali saradnju

Podgorica, 30. maj 2024. godine – Potpisivanjem Sporazuma formalizovana je saradnja između Državne revizorske institucije (DRI) Crne Gore i Računskog suda Republike Slovenije, čime je ova saradnja podignuta na još veći nivo s ciljem daljeg jačanja kvaliteta revizija i profesionalnih kapaciteta kako bi se kroz razmjenu najboljih znanja i praksi usvojile nove revizorske metode i alati.

 

Opširnije

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu

Podgorica, 28. maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za standardizaciju Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije