Baner

Podgorica, 28.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2014. godinu.

Podgorica, 28.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 25.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori  koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 24.12.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 23.12.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 18. decembar 2015.godine – U skladu s Godišnjim planom revizija za 2015. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014.godinu.

Podgorica, 17. decembar 2015. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, učestvovao je na sjednici Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore Povodom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 16.12.2015.godine – Državna revizorska institucija je organizovala dvodnevnu obuku za državne revizore i ostale zaposlene na temu „Ocjene pouzdanosti sistema internih kontrola“.

Podgorica, 15.12.2015. godine -  Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je sjednicu povodom održavanja konsultativnog saslušanja na temu revizije uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, na kojoj su prisustvovali član Senata, dr Branislav Radulović – rukovodilac Kolegijuma i Blažo Savković, načelnik u sektoru II.

Podgorica, 25.11. 2015. godine – Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore je održao sjednicu povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine, na kojoj su prisustovali Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, dr Branislav Radulović i Nikola Kovačević.

Podgorica, 20.11.2015.godine – U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, od 19. do 20. novembra 2015. godine, delegacija Državne revizorske institucije Republike Albanije boravila je u okviru studijske posjete.

Podgorica, 10.11.2015.godina – Član Senata, Nikola N. Kovačević govorio je na otvaranju okruglog stola „TAIEX eksperta misija o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanji“, koji je organizovala Uprava za antikorupcijsku inicijativu.

Strana 41 od 57