Baner

Zaključci Odbora za ekonomiju, finansije i budžet povodom razmatranja Izvještaja DRI o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini“


SKUPŠTINI CRNE GORE

 

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na sjednici održanoj 10. juna 2013. godine, povodom razmatranja Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji „DRŽAVNE GARANCIJE VLADE CRNE GORE IZDATE U 2010. I 2011. GODINI“, utvrdio je sljedeće

 

OCJENE I STAVOVE

1.Odbor podržava nalaze Državne revizorske institucije da su državne garancije izdate bez detaljne analize finansijskog položaja i analize ekonomske održivosti Programa finansijskog restrukturiranja korisnika državne pomoći („KAP“-a, „Željezare“ i „Pobjede“), kao i bez odgovarajuće procjene mogućih posljedica aktiviranja istih na državni budžet.

Subjekti revizije (Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo finansija i Komisija za kontrolu državne pomoći) nijesu sa potrebnom pažnjom procijenili finansijsku situaciju „KAP“-a, „Željezare“ i „Pobjede“ i dovoljno cijenili nalaze komercijalnih revizora. Finansijski pokazatelji poslovanja ukazivali su da oni ne mogu iz sopstvenih izvora finansiranja uredno servisirati uzete kredite kao i da je doveden u pitanje nastavak njihovog poslovanja čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje ekonomske politike i likvidnost budžeta;

2.U cilju eliminisanja utvrđenih nepravilnosti i unapređenja rada subjekata revizije (Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo finansija i Komisija za kontrolu državne pomoći) Odbor podržava preporuke Državne revizorske institucije da se dodatno unaprijede procedure po kojima se postupa u postupku izdavanja garancija, a odnose se na izmjene odredbi (Zakona o budžetu, Godišnjeg zakona o budžetu, Zakona o kontroli državne pomoći, Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Uredbe o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći i Odluke o sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva pravnih lica za izdavanje garancije), kao i da se unaprijedi nadzorna funkcija nakon izdavanja garancija;

3. Odbor će nastaviti da kontinuirano prati sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije koje se odnose na izdavanje državnih garancija i shodno tome Vlada Crne Gore, odnosno subjekti revizije: Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo finansija i Komisija za kontrolu državne pomoći, obavijestiće Odbor o preduzetim mjerama i namjeravanim aktivnostima u realizaciji preporuka DRI u roku od 45 dana od dana razmatranja ovog izvještaja;

4. Odbor smatra neophodnim da je potrebno i da ostale državne institucije, prije svega Vrhovno državno tužilaštvo (VDT), detaljno prouče izvještaj i shodno svojim zakonskim ovlašćenjima preduzmu odgovarajuće mjere u smislu ukazivanja na odgovornost za ugrožavanje državnih finansija;

5. Odbor očekuje da Vlada realizuje skupštinski zaključak usvojen povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu budžeta za 2011. godinu, kojim je obavezana da prati realizaciju svih preporuka Državne revizorske institucije radi eliminisanja utvrđenih nepravilnosti kod subjekata revizije i unapređivanja njihovog rada i o tome kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore;

6. Odbor će u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom izvjestiti Skupštinu Crne Gore o realizaciji preporuka, prilikom razmatranja Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2012. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije i

7. Imajući u vidu eskalaciju problema sa funkcionisanjem energetskog sistema Crne Gore, prouzrokovanih neovlašćenim snabdijevanjem KAP-a iz evropske interkonekcije, Odbor će u najkraćem mogućem roku, održati kontrolno saslušanje Vrhovnog državnog tužioca u vezi preduzetih radnji i postupaka u cilju gonjenja počinilaca krivičnih djela i zaštite interesa države Crne Gore.

PREDSJEDNIK ODBORA

mr Aleksandar Damjanović