Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“ Risan za 2019. godinu

Podgorica, 24. decembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“ Risan za 2019. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja JU Dom starih „Grabovac“ Risan, br.01-3183 od 04.12.2020. godine, shodno članu 19 Poslovnika Državne revizorske institucije, a zbog odsustva drugog člana Kolegijuma iz zdravstvenih razloga, Senat Državne revizorske institucije u sastavu dr Milan Dabović – Predsjednik Senata, Nikola N. Kovačević – član Senata, Zoran Jelić – član Senata i dr Branislav Radulović izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“ za 2019. godinu.

JU Dom starih „Grabovac“ Risan nije vršila evidentiranje transakcija u poslovnim knjigama shodno važećem Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore i budžete opština i nije izvršila obračun i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje  na isplaćene naknade zaposlenim u iznosu od 14.333,00€. Takođe, Ustanova je u Izvještaju o novčanim tokovima iskazala prihode u manjem iznosu za 2.430,00€ i gotovinu na početku perioda u većem iznosu za 1.000,00€. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“ Risan sa: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, tada važećim Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki, tada važećim Uputstvom za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, tada važećim internim Pravilnikom za nabavke male vrijednosti, internim Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JU Dom starih „Grabovac“ Risan i internim Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju,

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, Senat Državne revizorske institucije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih “Grabovac” Risan za 2019. godinu, dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, kao nadležnom ministarstvu i nadležnom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, na upoznavanje.

Zbog karaktera utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu,  upoznajemo Vas da će konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih “Grabovac” Risan za 2019. godinu, shodno Protokolu o saradnji, biti dostavljen Državnom tužilaštvu, na ocjenu i mišljenje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“ Risan za 2019. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni Izvještaj, kao i odgovorom DRI na predmetno Izjašnjenje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o finansijskoj  reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“  Risan za 2019. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj  reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“  Risan za 2019. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj  reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU Dom starih „Grabovac“  Risan za 2019. godinu