Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Službeni list za 2019. godinu

Podgorica, 14. decembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU Službeni list za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (Predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JU Službeni list  za 2019. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU Službeni list za 2019. godinu je utvrđeno da Ustanova nije na propisanim obrascima sačinila i nadležnom organu dostavila Izvještaj o novčanim tokovima IV i Izvještaj o neizmirenim obavezama za 2019. godinu; oročena novčana sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00€, kojima je rok dospjeća 07.03.2021. godine, u finansijskom izvještaju iskazala na poziciji Kratkoročni finansijski plasmani i u Bilansu uspjeha na poziciji Ostali poslovni rashodi iskazala troškove poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca u ukupnom iznosu od 41.628,50€, što nije u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica.

Revizijom pravilnosti poslovanja JU Službeni list utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o objavljivanju propisa i drugih akata, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Službeni list za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU SLužbeni list Crne Gore za 2019. godinu