Baner

Deponija d.o.o. Podgorica dostavila Plan aktivnosti za realizaciju preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu

Podgorica, 27. novembar 2020. godine – U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Deponija d.o.o. Podgorica  za 2019. godinu, nadležni Kolegijum DRI je, u skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

Odbor direktora Deponija d.o.o. je donio Odluku o uvrđivanju smjernica o sprovođenju aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu. Na osnovu navedene Odluke, izvršno rukovodstvo Deponija d.o.o. Podgorica je dostavilo DRI Plan aktivnosti za realizaciju preporuka datih u Izvještaju DRI o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu, koji sadrži pregled i način realizacije aktivnosti sa definisanim vremenskim rokovima i imenovanim izvršiocima.

Plan aktivnosti za realizaciju dvadeset preporuka u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Deponija d.o.o. Podgorica za 2019. godinu je integralno dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Plan aktivnosti za realizaciju dvadeset preporuka u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Deponija d.o.o. Podgorica za 2019. godinu