Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu

Podgorica, 16. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Zoran Jelić, rukovodilac Kolegijuma i senator  Radule Žurić - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. Revizijom pravilnosti su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o poreskoj administraciji,  Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Uputstvom o bližem načinu radu trezora lokalne samouprave.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

-       Opština nije donijela Registar rizika, Strategiju upravljanja rizicima niti Plan za unaprjeđenje upravljanja i kontrola uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola i metodologiju za sprovođenje plana.

-       Isplate sredstava sa računa trezora su vršena prema Zahtjevu plaćanja, ali bez prethodnog rezervisanja sredstava odnosno bez priloženog zahtjeva o rezervisanju sredstava.

-       Mjere naplate poreza na nepokretnosti skoro se uopšte ne preduzimaju i ne koriste se sve zakonske mogućnosti za prinudnu naplatu po osnovu dugovanja poreskih obveznika poreza na nepokretnosti.

-       Uprava lokalnih javnih prihoda ne vodi poresko knjigovostvo za komunalne takse. Revizor se nije mogao uvjeriti koliko je ukupno zaduženje po donesenim rješenjima za 2019. godinu, kao i stanje duga na dan 31.12.2019.godine.

-       Obračun sa uključenim minulim radom je konstatovan u svakom segmentu obračuna ostalih dodataka, što je izazvalo uvećanu cijenu rada po satu za noćni rad, prekovremeni, pripravnost kod kuće i pogrešan obračun dodatka za obavljanje posebnih poslova.

-       U pojedinim slučajevima utvrđeno je da prilikom zasnivanja radnog odnosa, zaposleni nijesu ispunjavali određene uslove predviđene zakonom i aktom o sistematizaciji (npr. položen stručni ispit za rad u državnim organima, da nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa i sl).

-       Ugovori o djelu su zaključivani sa više lica za radna mjesta koja su određena Aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.

-       Uvidom u glavnu knjigu utvrđen je ukupan iznos nepravilno evidentarnih izdataka na računu 4149 u iznosu od 85.926,16 €, kao i na računu 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu u iznosu od 456.036,60€.

-       Sredstva evidentirana na računu 4412 – izdaci za lokalnu infrastrukturu, u najvećim iznosima odnose na isplate: preduzeću Komunalno DOO, Danilovgrad shodno zaključenom Ugovoru za izvršene usluge održavanja čistoće grada i uređivanja javnih površina  i preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO, Danilovgrad za radove na vodovodnoj mreži. Kod Komunalno DOO nije vršen kvalitativni i kvantitativni prijem izvedenih radova i izvršenih usluga, dok Vodovod i kanalizacija DOO, Danilovgrad) Opštini nije dostavio račune, kao ni izvještaje kao dokaz da su navedeni radovi izvršeni.

-       Opština je na ime ostalih kapitalnih izdataka tokom 2019. godine isplatila iznos od 483.948,47,00€, odnosno 148,54% planiranog iznosa. Za navedeno prekoračenje od 158.137,47€, odnosno 48,54%, Opština nije donijela rješenje o preusmjerenju sredstava.

-       Opština ne vodi evidenciju pokretne i nepokretne imovine na modifikovanoj osnovi, odnosno na klasi 0, shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

-       Popis pokretnih stvari izvršen je na Obrascu PL, a sva popisana imovina iskazana je samo u naturalnom obliku (bez nabavne, otpisane i sadašnje vrijednosti).

-       Javne službe i preduzeća čiji je osnivač opština nijesu u roku određenom Zakonom o državnoj imovini (do kraja februara tekuće za prethodnu godinu) dostavili podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima.

-       Opština nije shodno članu 51 Zakona o državnoj imovini, podatke o pokretnoj imovini dostavila Upravi za imovinu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisanim obrascima.

Predmetnom revizijom preporučeno je Ministarstvu finansija da najmanje jedanput dnevno uz dostavu izvještaja o strukturi javnih prihoda vrši raspoređivanje javnih prihoda koji pripadaju Opštinama u skladu sa čl. 4 Naredbe o načinu naplate javnih prihoda.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu