Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu

Podgorica, 5. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu. 

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i  senator Radule Žurić, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu sastavljen u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim navedenog u Izvještaju pod tačkom 10.1.5- Blagajničko poslovanje i tačkom 10.2.2- Troškovi. Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Partija nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 18 i 38),  Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakona o računovodstvu (član 19),   Zakona o radu, Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala dvije od devet preporuka, djelimično realizovala dvije, nije realizovala tri preporuke, dok se realizacija dvije preporuke nije mogla utvrditi jer Partija nije bila nosilac izborne liste na lokalnim izborima u Tuzima u 2019. godini.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da se izvještaj dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu sa Izjašnjenjem subjekta na Preliminarni izvještaj i odgovorom nadležnog Kolegijuma je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu

Primjedbe na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu