Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu

Podgorica, 4. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima. 

Nakon sprovedenih radnji državnih revizora i podnijetih zapisnika, Kolegijum, u sastavu Radule Žurić, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i Nikola Kovačević, član Senata – član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu.

Kratak pregled nepravilnosti:

-       izdaci Uprave po osnovu zaključenih ugovora o djelu su iznosili 180.904,46€ i isti se odnose na isplaćene neto naknade u iznosu od 167.620,17€, obračunat i plaćen porez u iznosu od 11.179,81€ i prirez u iznosu od 2.104,48€. Uprava je na isplaćene naknade obračunavala i plaćala samo porez i prirez i nije obezbijedila dokaze o radno – pravnom statusu angažovanih lica, pa se revizor nije mogao uvjeriti u tačnost izvršenog obračuna;

-       Uprava za inspekcijske poslove nije izdatke u iznosu od 20.547,78€ platila sa odgovarajućih pozicija shodno Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG i budžete opština;

-       Uprava za inspekcijske poslove nije sprovela sve aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrola shodno obavezi utvrđenoj Zakonom;

-       Uprava nije predavala IOPPD obrasce Poreskoj upravi u skladu sa rokovima definisanim Pravilnikom;

-       Uprava je na zarade licima angažovanim po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima obračunala poreze i doprinose u manjem iznosu za 996,58€, na način što nije na propisanu osnovicu primijenila stope utvrđene Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

-       Uprava je angažovala 3 lica za vršenje poslova “tehničke podrške u vršenju inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti turizma i rada i radnih odnosa“, što nije u skladu sa članom 200 Zakona o radu.

-       Uprava ne obezbjeđuje analitičku evidenciju izvršenih opravki po vozilima, kako bi se mogli pratiti izdaci po osnovu tekućeg održavanja istih;

-       Revizijom zaključenih ugovora o djelu su utvrđene određene nedoslednosti u kvalifikacijama i stepenu školske spreme angažovanih lica sa opisom poslova koji navedena lica treba da izvrše.

-       Uprava angažuje veći broj izvršilaca po ugovorima o djelu puno radno vrijeme i duži vremenski period, čak i po nekoliko godina, da za određeni broj izvršilaca ima formiran personalni dosije u kome se nalazi radna knjižica u kojoj su unijeti podaci kao da se radi o zaposlenom licu, pa se može zaključiti da subjekt revizije ne pravi razliku između zapošljavanja i angažovanja lica po ugovoru o djelu. Na osnovu naprijed navedenog se konstatuje da ovakav način angažovanja lica dovodi do negativnih posledica koje se ogledaju u pravnoj i socijalnoj nesigurnosti izvršilaca, što u konačnom može da dovede do sudskog epiloga;

-       Uprava nije uspostavila adekvatan nadzor i kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora a takođe nema definisana pravila i procedure u pogledu angažovanja (izbora) lica putem ugovora, opisa poslova, visine naknade, trajanja ugovora, izvještavanja o obavljenom poslu, kontrole rada izvršilaca, potrebnih stručnih kvalifikacija i sl.,

-       Uprava za imovinu je za potrebe subjekta revizije izvršila nabavku usluga zakupa 40 vozila i po tom osnovu zaključila Okvirni sporazum u iznosu od 720.000€ na period od 48 mjeseci. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene Okvirnog sporazuma iznosi 180.000,00€, a ponuđena cijena iznosi 178.800,00€. U članu 13 Okvirnog sporazuma i u članu15 Ugovora precizirano je da nakon isteka perioda zakupa Uprava za imovinu ne stiče pravo svojine nad vozilima i dužna je isporučiocu (dobavljaču) vrati navedena vozila. U Sporazumu, u članu 20 je ugrađena klauzula tajnosti i povjerljivosti. Obzirom da se u ovom postupku radilo o javnoj nabavci tj. zakupu vozila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, mišljenja smo da navedena nabavka nema karakter tajnog podatka jer njenim otkrivanjem nepoznatom licu ne bi nastupile štetne posljedice za bezbjednost i odbranu, vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore (član 3 Zakona o tajnosti podataka i član 4 Zakona o javnim nabavkama). Obzirom da se radi o vrlo specifičnoj javnoj nabavci procijenjene vrijednosti od 720.000,00€ a da je ista po mišljenju revizora vrlo diskutabilna po pitanju primjene načela transparentnosti, obezbjeđivanje konkurencije a u krajnjem i načela ekonomičnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava iz razloga što se u krajnjem radi o nabavci usluga zakupa vozila a ne o nabavci vozila smatramo da Sporazum treba preispitati.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu