Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu

Podgorica, 3. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator  Zoran Jelić - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Partija nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 38), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46),  Zakona o reprogramu poreskih potraživanja (član 12), Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

-       Glavni odbor Partije nije donio Finansijski plan za 2019.godinu u zakonskom roku.

-       Partija je na isplaćene neto zarade i ugovorene naknade u 2019. godini obračunala poreske obaveze u iznosu od 5.272,14 €, ali nije vršila plaćanje istih. Partija nije shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja redovno izmirivala tekuće poreske obaveze.

-       Partija nije IOPPD obrasce za 2019.godinu  podnosila  nadležnom Poreskom organu u roku koji je utvrđen Pravilnikom (IOPPD obrasci za četiri mjeseca podnijeti su u septembru 2019, dok su za preostale mjesece podnešeni u septembru 2020. godine).

-       Partija nije evidentirala troškove ugovorenih naknada u iznosu od 3.550,00€ na odgovarajuće konto shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala jednu od sedam datih preporuka, jednu preporuku nije realizovala, dok se relizacija pet preporuka nije mogla provjeriti iz razloga što Partija u 2019.godini nije učestvovala na izborima i nije imala evidentiranih troškova prevoza.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu