Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu

Podgorica, 29. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Deponija" - Podgorica za 2019. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Na osnovu izvršene finansijske revizije, nadležni Kolegijum preporučuje DOO „Deponija“ Podgorica sljedeće:

-       utvrdi sa Osnivačem, na osnovu vjerodostojne dokumentacije međusobne obaveze i potraživanja, te da u skladu sa tim sprovede odgovarajuće knigovodstvene promjene;

-       vrši evidenciju poslovnih promjena u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica;

-       u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica, usaglasi poslovne knjige sa izvršenim popisom imovine i obaveza i angažuje nezavisnog procjenitelja radi procjene imovine Društva i iskazivanja iste po fer vrijednosti;

-       izvrši korekciju neraspoređene dobiti u skladu sa Odlukama Osnivača koje se odnose na raspodjelu dobiti za 2016, 2017 i 2018. godinu, kao i na osnovu promjena prouzrokovanih obračunom odloženih poreskih obaveza/sredstava i pravilnim iskazivanjem poreza na dobit, te da izvrši odgovarajuće ispravke u knjigovodstvu u skladu sa MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške;

-       ispita osnov nastanka i način knjiženja promjena na podračunu 495000-Odloženi prihodi i primljene donacije, te da u skladu sa tim, shodno zahtjevima MRS 20 i računovodstvenim pravilima izvrši korekcije u knjiženju koje se odnose na ovaj podračun;

-       proknjiži efekte pravilno obračunatog poreza na dobit pravnih lica, PDV-a, kao i obračuna odloženih poreskih obaveza/sredstava u skladu sa MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija" - Podgorica za 2019. godinu, utvrđeno je da Društvo nije  u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su  utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o reviziji, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica.

Nadležni Kolegijum DRI je utvrdio da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna:

-       Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Društva, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti;

-       Glavni grad Podgorica, kao osnivač Društva, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, radi unapređenja položaja Društva i jačanja  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama;

-       Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu