Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu

Podgorica, 26. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za promjene za 2019. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Partija nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonskim i drugim propisima i to sa: Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 18), Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakonom o računovodstvu (član 19), Zakonom o obligacionim odnosima (član 639), Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru kao i internim Pravilnikom o upotrebi sopstvenog automobila u službene svrhe.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

-        Partija je u 2019. godini sa računa za redovno poslovanje izvršila plaćanje obaveza po osnovu troškova izborne kampanje u iznosu od 14.917,05€, shodno Protokolima o sravnjenju zajedničkih obaveza iz 2017. i 2018. godine između konstituenata Demokratskog fronta, što nije u skladu sa odredbama člana 18, tada važećeg Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

-        Opštinski odbori Partije nijesu obezbjeđivali evidenciju blagajničkog poslovanja kroz pomoćne knjige, iako je  za potrebe istih  vršeno podizanje gotovine i gotovinske isplate.

-        Partija nije poštovala blagajnički maksimum (2.000,00€) utvrđen Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja. U toku 2019. godine imala je 33 dana gotovinu u blagajni veću od zakonom utvrđenog limita.

-        Uvidom u putne naloge utvrđeno je da je određeni broj putnih naloga potpisalo isto lice kao nalogodavac i kao podnosilac naloga, dok su četiri putna naloga izdata na ime više lica, za koja nijesu prezentirani dokazi o preuzimanju gotovine. Nijesu sačinjavani Izvještaji sa službenog puta.

-        Troškovi upotrebe sopstvenog automobila u službene svrhe u iznosu od 50.425,90€ su isplaćeni iz blagajne na osnovu putnih naloga, bez pisane saglasnosti ovlašćenog lica o korišćenju sopstvenog automobila u službene svrhe, što nije u skladu sa članom 25 važeće Uredbe, kao ni sa internim Pravilnikom Partije o naknadi dnevnica, troškova za angažovanje u obavljanju aktivnosti i upotrebi sopstvenog automobila za potrebe PZP.

-        Obrazci Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nijesu dostavljani nadležnom organu Poreske uprave u rokovima utvrđenim Pravilnikom.

-        Dokazi o radno – pravnom statusu za 8 (osam) lica angažovanih putem ugovora o djelu nijesu obezbijeđeni. Nije se moglo utvrditi da li je obračun poreskih obaveza pravilno izvršen na isplaćene naknade.

-        Ugovori o zakupu poslovnih prostora nijesu ovjereni od strane nadležnog organa kako je to utvrđeno članom 639 Zakona o obligacionim odnosima.

-        Dio troškova u iznosu od 6.648,37€ nije evidentirala na odgovarajuća konta shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.

-        Isplate troškova goriva su dokumentovane fakturama, odnosno fiskalnim računima, na osnovu kojih se nije moglo utvrditi ko je koristio gorivo. Partija nije utvrdila internim aktom ko ostvaruje pravo na korišćenje goriva i limit. Partija nije internim aktom utvrdila ko ostvaruje pravo na troškove reprezentacije, a uvidom u dio računa za troškove reprezentacije, nije se moglo utvrditi ko je istu koristio.

-        Plaćanje troškova smještaja je izvršeno u iznosu od 1.161,20€ za tri fizička lica, koja, shodno informaciji od odgovornog lica Partije, nijesu članovi Partije. Plaćanje navedenih troškova nije dokumentovano odlukom organa Partije o odobravanju plaćanja istih, te se nije moglo utvrditi  po kom osnovu su vršena plaćanja troškova licima, koja nijesu članovi Partije. Dio navedenih troškova u iznosu od 763,50€, dokumentovan je profakturama.

-        Plaćanje troškova je izvršeno u iznosu od 3.750,00€ (prevoz, ugostiteljske usluge i reklamni materijal), preuzetih od Nove srpske demokratije, shodno ugovorima o preuzimanju duga, kojim nije definisan osnov preuzimanja istih.

-        Od ukupno iskazanih troškova (430.907,27€) gotovinski su isplaćeni troškovi u iznosu od 63.789,23€, što predstavlja 14,80% ukupnih troškova.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala dvije od jedanaest datih preporuka, jednu djelimično realizovala, nije realizovala pet preporuka, dok se realizacija tri preporuke nije mogla utvrditi iz razloga što Partija nije učestvovala na izborima u toku 2019. godine.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj  o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj  o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu