Baner

DRI objavila Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini

Podgorica, 20. oktobar 2020. godine – U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, DRI je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini. Nadležni Kolegijum je u skladu sa nalazima datim u Izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini, usvojio sljedeće:

-       Projekcije navedene u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2018-2021. godine i za period 2019-2022. godine nijesu usklađene sa projekcijama navedenim u Fiskalnoj strategiji za period 2017-2020. godine;

-       Limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, nijesu usklađeni sa limitom potrošnje definisanim u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2018 - 2021. godine. Limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, nijesu usklađeni sa limitom potrošnje definisanim u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2019 - 2022. godine.

-       Izdaci iskazani u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu, umanjeni za izuzeća iz limita potrošnje, iznose 1.866,19  mil. eura, što je za 17,91 mil. eura više od limita potrošnje utvrđenog Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2019. godinu i time nije usklađen utvrđeni limit potrošnje.

-       Mjere fiskalne konsolidacije sprovedene u periodu 2017-2019. godine, kao i planirana potrošnja i prihodi u 2020. godini ukazuju da u 2020. godini neće biti ostvareni deficit i javni dug koji su utvrđeni Fiskalnom strategijom za period 2017-2020. godine.

Analizom statičkih indikatora, posmatranih kroz plan i izvršenje u 2019. godini, utvrđeno je da je od osam obavezujućih indikatora realizovano tri i to: učešće deficita Budžeta u BDP-u ostvareno je ispod 3% i iznosilo je 2,65%; planirani tekući prihodi i donacije su iznosili 1.825,52 mil. eura i veći su od tekućih izdataka i transfera, koji su planirani u iznosu od 1.619,07 mil. eura; ostvareni tekući prihodi i donacije su iznosili 1.878,75 mil. eura i veći su od tekućih izdataka i transfera koji su ostvareni u iznosu od 1.625,80 mil. eura.

Statički indikatori koji se odnose na 2019. godinu, a koji nijesu realizovani su sljedeći:  planiran je primarni gotovinski deficit Budžeta u iznosu od 92,31 mil. eura; ostvaren je primarni gotovinski deficit Budžeta u iznosu od 23,45 mil. eura; učešće deficita Budžeta u BDP-u je planirano iznad 3%, odnosno u iznosu od 3,99%; učešće javnog duga u BDP-u planirano je iznad 60%, odnosno u iznosu od 78,43%; učešće javnog duga u BDP-u ostvareno je iznad 60% i iznosilo je 76,54%.

Analizom dinamičkih indikatora, posmatranih kroz plan i izvršenje, utvrđeno je da je od šest indikatora realizovano pet i to: stopa rasta limita potrošnje tekućeg budžeta i budžeta državnih fondova (posmatrana kao odnos izvršenja 2018. i 2019. godine), manja je od ostvarene stope rasta realnog BDP-a; stopa rasta limita potrošnje za kapitalni budžet (posmatrana kao odnos plana i izvršenja  2019. godine),  manja je od planirane stope rasta nominalnog BDP-a; stopa rasta limita potrošnje za kapitalni budžet (posmatrana kao odnos izvršenja 2018. i 2019. godine), manja je od ostvarene stope rasta nominalnog BDP-a; stopa rasta limita potrošnje za budžetsku rezervu (posmatrana kao odnos plana i izvršenja 2019. godine), manja je od planirane stope rasta nominalnog BDP-a; stopa rasta limita potrošnje za budžetsku rezervu (posmatrana kao odnos izvršenja 2018. i 2019. godine), manja je od ostvarene stope rasta nominalnog BDP-a.

Dinamički indikator koji nije realizovan se odnosi na indikator stope rasta limita potrošnje tekućeg budžeta i budžeta državnih fondova (posmatrana kao odnos plana i izvršenja 2019. godine), koja je veća od planirane stope rasta realnog BDP-a.

Analiza kriterijuma lokalne samouprave u vezi sa ograničenjem deficita, kroz poređenje sa prihodima, u procesu planiranja i izvršenja budžeta za 2019. godinu, pokazala je da u procesu planiranja kriterijum nije realizovan kod 15 opština, a u procesu izvršenja budžeta nije realizovan kod 11 opština.

Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini