Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Podgorica, 15. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu.

Finansijskom revizijom Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu su utvrđena manje nepravilnosti, koje nijesu materijalno značajne u odnosu na postavljene kriterijume za finansijsku reviziju. Gotovinski deficit iskazan u Predlogu zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu iznosi 143.283.723,33 €, dok je revizijom utvrđeno da ostale prihode treba uvećati u neto iznosu od 528.521,11 €, za isti iznos smanjiti primitke od prodaje imovine i korigovati gotovinski deficit, tako da iznosi 142.755.202,22 €. Modifikovani gotovinski deficit se koriguje na iznos 143.961.144,78 €. Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u postupku revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i Zoran Jelić, senator i član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje.

Revizijom pravilnosti Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu utvrđeno je da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori i u skladu sa tim, a na osnovu Odluke Senata o izražavanju mišljenja na reviziju pravilnosti Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu od 9. oktobra 2020. godine, koja je obavezujuća za članove Kolegijuma, nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje.

Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju DRI o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu. Na osnovu nalaza utvrđenih revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godine i informacije o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka DRI na kraju drugog kvartala 2020. godine, Državna revizorska institucija je utvrdila da je realizovano 7, djelimično realizovano 4, u toku realizacija 2, nije realizovano 7, dok se kod 1 preporuke uzdržala od mišljenja.

Konačan Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu sa Rezimeom Izvještaja je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Rezime Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu