Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu

Podgorica, 10. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja potrošačke jedinice Sudstvo, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Nikola N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator Zoran Jelić - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu i  negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Godišnji finansijski izvještaj potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Potrošačka jedinica Sudstvo u Izvještaju o neizmirenim obavezama (obrazac 5) sa stanjem na dan 31.12.2019.godine nije iskazala obaveze po osnovu neplaćenih doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom iz 2017. godine u iznosu od 177.848,73€ i nije isplatila izdatke u iznosu od 183.932,27€ sa odgovarajućih pozicija shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

Revizijom pravilnosti utvrđene su neusklađenosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo  sa: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, tada važećom Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, tada važećim Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki, Uputstvom o radu Državnog trezora, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Poslovnikom Sudskog savjeta i internim Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, na upoznavanje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni Izvještaj i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu