Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojeviće“ za 2019. godinu

Podgorica, 9. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojeviće“ za 2019. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Nacionalne biblioteke.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N Kovačević (Senator – član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JU Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“  za 2019. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da Godišnji finansijski izvještaj JU Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“  za 2019. godinu ne daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. U Izvještaju o novčanim tokovima IV pogrešno su prikazane, i to u materijalno značajnoj mjeri, 7 (sedam) pozicija i to: Namjenski prihodi, Sopstveni prihodi, Transferi, Rashodi za usluge, Ostala lična primanja, Ostali izdaci i Kapitalni izdaci. Ukupna utvrđena greška u Izvještaju o novčanim tokovima IV iznosi 242.332,20€.

Revizijom pravilnosti poslovanja JU Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“ utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o radu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojeviće“ za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević”