Baner

Komunikaciona strategija DRI za period 2020 – 2024. godine kao sredstvo za ostvarivanje proaktivne komunikacije sa ključnim zainteresovanim stranama

Podgorica, 28. jul 2020. godine - Komunikacionom strategijom 2020-2024. godine, Državna revizorska institucija (DRI) želi doprinijeti svojoj većoj otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti, a cilj tog strateškog dokumenta je izgradnja povjerenja ključnih zainteresovanih strana u rad DRI, kao i bolje razumijevanje revizorskih izvještaja.

Senator Državne revizorske institucije, Zoran Jelić, u intervjuu za PR Centar, kazao je da Komunikaciona strategija DRI za period 2020 – 2024. godine predstavlja krovni strateški dokument koji predviđa razvoj postojećih i uvođenje novih komunikacionih politika i aktivnosti koje se planiraju sprovesti u narednom četvorogodišnjem periodu.


“Uspostavljanjem Komunikacione strategije, DRI želi staviti akcenat na veću otvorenost, transparentnost svog rada i dostupnost prema opštoj javnosti. Ona predstavlja sredstvo za ostvarivanje proaktivne komunikacije sa ključnim zainteresovanim stranama i opštom javnosti“, rekao je Jelić. Shodno međunarodnim standardima, kako je pojasnio, transparentna i dostupna vrhovna revizorska institucija jeste jedan od osnovnih preduslova da građani steknu povjerenje u njen rad.

“S tim u vezi, a u kontekstu daljeg jačanja transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti, opšti cilj ovog strateškog dokumenta jeste izgradnja povjerenja ključnih zainteresovanih strana u rad DRI kao izvor nezavisnih, tačnih i politički nepristrasnih informacija, kao i povećanje vidljivosti i nivoa informisanosti i razumijevanja ključnih zainteresovanih strana o revizorskim izvještajima“, rekao je Jelić.

Dostizanje navedenog cilja, kako je objasnio, podrazumjeva implementaciju tri specifična strateška cilja i veliki broj prioritetnih aktivnosti koje će doprinijeti jačanju percepcije zainteresovanih strana o nezavisnosti, stručnosti i dodatoj vrijednosti Državne revizorske institucije.

Komunikaciona strategija je rezultat zajedničkog rada zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji i predstavnika Skupštine, Vlade, civilnog društva i medija. Kako bi ovaj dokument oslikao sveobuhvatnu sliku izazova i prijedloga za rješavanje, pristupilo se analizi postojećeg stanja na temu komunikacije kroz direktne kontakte sa relevatnim predstavnicima zainteresovanih strana uz primjenu kombinovanih metoda istraživanja i analize internog i eksternog okruženja“, rekao je Jelić.

Prilikom izrade Strategije korišćene su, kako je naveo, preporuke i principi transparentnosti i odgovornosti iz međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija i dostupni rezultati relevantnih istraživanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

„Stručnu pomoć i podršku je obezbjedila Evropska unija kroz realizaciju IPA Projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta DRI i Revizorskog tijela“. Iskreno se zahvaljujemo našem ekspertu, Ferdinandu Potu koji je pružio svoju stručnu podršku u izradi ove strategije“, kazao je Jelić.

Komunikaciona strategija, kako je dodao, identifikuje više ciljnih grupa sa kojima Državna revizorska institucija komunicira i sarađuje. „One se prije svega odnose na Skupštinu i Vladu Crne Gore kao primarnu ciljnu grupu i na „informisano društvo“ kao sekundardnu ciljnu grupu koja obuhvata medije, akademsku zajednicu, stručna udruženja i civilni sektor“, naveo je Jelić.

Kada je riječ o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, kako je kazao, predviđen je niz aktivnosti u duhu primjene i realizacije obaveza iz Sporazuma o saradnji koji je između te dvije institucije potpisan 2018. godine. „Prije svega se odnose na izradu procedura za postupanje Skupštine prema pojedinačnim izvještajima, uključujući praksu prezentovanja izvještaja na sjednicama skupštinskih odbora, organizovanje godišnjeg sastanka prije usvajanja Godišnjeg plana revizije radi sticanja uvida u očekivanja Skupštine, kao i korišćenje registra preporuka DRI i razmjena informacija sa Skupštinom o stepenu realizacije preporuka“, rekao je Jelić.

Naveo je da su kao primarna ciljna grupa definisani modeli komunikacije i saradnje sa Vladom, odnosno Ministarstvom finansija, drugim subjektima revizije i Vrhovnim državnim tužilaštvom kroz izradu smjernica koje treba da povećaju homogenost i pristupačnost izvještaja o reviziji, povećanje broja revizija usklađenosti i revizija presjeka na određene teme koje će omogućiti identifikovanje najboljih praksi na nivou različitih subjekata revizije, pružanje profesionalne ekspertize Vladi na osnovu izvještaja o reviziji prilikom izmjena i usvajanja novih propisa iz oblasti javnih finansija, kao i organizovanje godišnjeg sastanka sa visokim predstavnicima Vlade u cilju razmjene mišljenja o sistemskim slabostima i načinima njihovog eliminisanja.

„Izrada pravila komunikacije sa medijima, izrada nove internet stranice DRI koja će olakšati dostupnost izvještaja i podataka, razvoj politike korišćenja društvenih mreža, dalje jačanje kadrovskih kapaciteta u ovoj oblasti, kao i organizovanje sastanaka sa predstavnicima NVO sektora, organizovanje predavanja na univerzitetima i realizacija obuka sa revizorskim udruženjima će značajno ojačati komunikaciju i saradnju DRI sa informisanim društvom i uticaj rada DRI u društvu“, rekao je Jelić.

Svi predviđeni ciljevi i aktivnosti će, kako je kazao, biti detaljno razrađeni kroz Akcioni plan, koji će biti izrađen sa jasno preciziranim mjerama, indikatorima učinka, rokovima za implementaciju i odgovornim licima. „DRI je pristupila izradi Akcionog plana za sprovođenje Komunikacione strategije za period 2020 – 2024. godine. Stručnu podršku u izradi Akcionog plana nam pružaju eksperti iz SIGMA-e“, zaključio je Jelić.

Izlaganje Senatora DRI Zorana Jelića

Komunikaciona strategija Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2020 - 2024. godine