Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu

Podgorica, 5. jun 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu i usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata DRI i rukovodilac Kolegijuma i dr Milan Dabović, predsjednik Senata i član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, propisima i drugim aktima. Polazeći od revizijom utvrđenih nepravilnosti, nadležni kolegijum je izdao sljedeće preporuke Institutu:

-          vršiti obračun prekovremenih časova provedenih na radu u skladu sa članom 65 Zakona o radu i članom 5 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost;

-          razmotriti isplatu stimulacija i vršiti isplatu istih u mjesecu kada se ostvare rezultati rada iznad planiranih čime bi se nagrađivao ostvareni rezultat, a ne pravo koje zaposleni ostvaruje po funkciji;

-          vršiti obračun i isplatu zarada za imenovana lica u skladu sa rješenjima o zaradama, naknadama i drugim primanjima donijetim od strane organa odnosno radnog tijela koje ih je imenovalo;

-          vršiti obračun poreza i doprinosa prilikom isplata naknada za neiskorišćeni godišnji odmor;

-          obezbijediti analitičku evidenciju obaveza (neto iznosa po licima) po osnovu zaključenih ugovora o dopunskom radu, dok evidentiranje troškova u ovom slučaju moguće, saglasno obračunu, zbirno iskazivati u periodu na koji se isti odnose;

-          poštovati odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prilikom zaključivanja ugovora o dopunskom radu;

-          vršiti isplatu i evidentiranje troškova po osnovu finansijske dokumentacije tj. po ugovorima zaključenim u skladu sa važećom zakonskom regulativom;

-          obračunati i platiti porez na dohodak fizičkih lica prilikom isplate stipendija preko iznosa od 200,00€;

-          obezbijediti pravdanje putnih naloga u skladu sa rokovima preciziranim Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru;

-          kompletirati tehničku dokumentaciju o završenoj investiciji na poslovnoj zgradi i u saradnji sa Direkcijom za javne radove, Upravom za imovinu i Upravom za nekretnine i izvršiti upis vlasništva nad svim nekretninama koje koristi;

-          zapisnički vršiti, nakon godišnjeg fizičkog popisa imovine utvrđivanje razlika između popisnog i knjigovodstvenog stanja imovine i o razlikama izvještajem informisati organe upravlјanja i rukovođenja;

-          dostaviti Upravi za imovinu podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima na osnovu člana 50 Zakona o državnoj imovini i u skladu sa Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i popisu stvari u državnoj svojini.

U postupku revizije konstatovano je nepoštovanje zakonske regulative. Cijeneci činjenicu da se to ne odnosi na postupanje odgovornih organa Instituta, nadležni Kolegijum, stavlja ih na znanje subjektima, koji su odgovorni za postupanje a istovremeno i vrše nadzor nad radom Instituta. Revizijom je pored zarada, bila obuhvaćena i kontrola 24 personalna dosijea zaposlenih tokom koje je izvršena provjera procedura zapošljavanja i uslova koje zaposleni moraju ispunjavati iz opisa poslova radnih mjesta i iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na koja su raspoređeni. Uvidom u personalni dosije direktora IJZ je utvrđeno da je isti imenovan:

-          Rješenjem Vlade Republike CG br. 02-3879/2 od 09.06.2005. godine saglasno odredbama člana 63 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list RCG” br. 39/04).

-          Drugi put na funkciju imenovan rješenjem br. 03-9399/4 od 03.09.2009. godine, saglasno odredbama člana 63 Zakona.

-          Treći put imenovan za direktora rješenjem Vlade CG 08-2110/3 od 12.09.2013. godine, saglasno odredbama člana 63 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list RCG” br. 39/04 i “Sl. list CG” br. 14/10 i 40/11).

-          Četvrti put imenovan na mjesto direktora rješenjem Vlade CG br. 08-841/3 od 24.03.2016. godine saglasno odredbama člana 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 03/16).

Odredbama člana 63 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i odredbama člana 74 Zakona o zdravstvenoj zaštiti precizirano je da direktora imenuje i razrješava Vlada na predlog ministra na period od četiri godine, najviše dva puta uzastopno, odnosno u novom Zakonu najviše dva puta. Prilikom imenovanja direktora Instituta za javno zdravlje CG neophodno je poštovati odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti po pitanju broja mandata tj. da isto lice može biti direktor zdravstvene ustanove najviše dva puta. Nadležni Kolegijum preporučuje Ministarstvu zdravlja da ubuduće, poštujući zakonske odredbe za imenovanje i razrešenje direktora javnih ustanova, predlaže Vladi kandidata za direktora Instituta za javno zdravlje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2018. godinu