Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje za 2019. godinu

Podgorica, 1. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje. 

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Centra za socijalni rad za opštinu Rožaje, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI   Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za 2019. godinu.

Subjekt revizije treba da u  Izvještaju o novčanim tokovima (INT-u)  početne depozite  na računu  iskazuje kao gotovinu na početku perioda, a ne kao primitak, dok u u Izvještaju o neizmirenim obavezama (Obrazac 5)  treba da iskazuje neizmirene obaveze na kraju prethodne i tekuće finansijske godine i da iste evidentira u poslovnim knjigama.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedoslednu primjenu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uredbe o kancelarijskom poslovanju, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini,  Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i  budžete opština, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje za 2019. godinu zajedno sa Izjašnjenjem Centra na Preliminarni izvještaj i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje za 2019. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje za 2019. godinu

Odgovor na izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštinu Rožaje za 2019. godinu