Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU „Lovćen Bečići“ za 2019. godinu

Podgorica, 28. maj 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU „Lovćen Bečići“ za 2019.godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, Izjašnjenja i dopune Izjašnjenja JU „Lovćen Bečići“,  nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI   Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Predsjednik Senata DRI  dr Milan Dabović  - član Kolegijuma izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja JU „Lovćen Bečići“ za 2019.godinu.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da je  subjekt revizije u Godišnjem finansijkom izvještaju i Glavnoj knjizi iskazao troškove bruto zarada i ugovorenih naknada u manjem iznosu za 39.432,65€ i poreske obaveze u manjem iznosu za 24.980,48€. Takođe, je u Godišnjem finansijskom izvještaju iskazao gotovinu na početku perioda u manjem iznosu za 108.306,53€ u odnosu na istu iskazanu u Glavnoj knjizi i bančinim iznosima.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedoslednu primjenu Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o računovodstvu, Uredbe o kancelarijskom poslovanju, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini,  Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Uputstva o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU „Lovćen Bečići“ za 2019. godinu sa Izjašnjenjem i dopunom Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj kao i odgovor nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja JU „Lovćen - Bečići“ za 2019. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja JU “Lovćen – Bečići” za 2019. godinu

Dopuna  Izjašnjenju na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja JU “Lovćen – Bečići” za 2019. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja JU “Lovćen - Bečići“ za 2019. godinu