Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu

Podgorica, 18. maj 2020. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI   Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI dr Branislav Radulović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Centra sa skretanjem pažnje i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za 2019. godinu.

Centar treba da u skladu sa načelom urednog računovodstva pravilno evidentira sve poslovne transakcije u Glavnoj knjizi i iste iskazuje u Godišnjem finansijskom izvještaju, shodno Pravilniku o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.

Neusklađenost poslovanja Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju se odnosila na nedoslednu primjenu: Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Uredbe o kancelarijskom poslovanju, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini,  Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i  budžete opština.

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za Opštine Kotor, Budva I Tivat za 2019. godinu