Baner

Objavljen Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2018. godinu

Podgorica, 19. mart 2020. godine - Državna revizorska institucija (DRI) u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izvršila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 25 (dvadeset pet) politička subjekta koji su u 2018. godini ostvarili prihode u većem iznosu od 10.000,00€.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, izjašnjenja revidiranih subjekata revizije i objavljenih pojedinačnih konačnih izvještaja o reviziji Senat Državne revizorske institucije na sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine je usvojio Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2018. godinu.

U cilju otklanjanja revizijom utvrđenih nepravilnosti, unapređenja zakonodavnog okvira koji reguliše poslovanje političkih subjekata i poboljšanja kvaliteta izvještavanja subjekata revizije, date su sljedeće preporuke:

 1. Potrebno je da Ministarstvo finansija u okviru svojih nadležnosti inicira donošenje ili donese regulativu kojom će se urediti poslovanje političkih subjekata, u cilju unapređenja rada istih i efikasnije kontrole njihovog poslovanja.
 2. Subjekti revizije su dužni da Godišnji finansijski izvještaj dostavljaju Državnoj revizorskoj instituciji u roku koji je utvrđen članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 3. Subjekti revizije trebaju realnije da planiraju prihode i rashode, a u slučaju ostvarivanja prihoda i rashoda u većem ili manjem iznosu od planiranih, DRI preporučuje da isti izvrše korekciju Finansijskog plana.
 4. Preporučuje se subjektima revizije da Godišnji finansijski plan i Program rada donose u zakonskom roku, kao i da Finansijkim planom definišu iznose prihoda i troškova, a Programom rada godišnje aktivnosti koje planiraju sprovesti.
 5. Subjekti revizije su dužni da finansiranje troškova izborne kampanje vrše u skladu sa odredbama člana 12 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 6. Subjekti revizije su dužni da troškove izbornih kampanja ostvaruju u skladu sa odredbama člana 13 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 7. Subjekti revizije su shodno članu 18 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dužni da sve troškove izborne kampanje plaćaju sa računa koji je otvoren za te namjene.
 8. Subjekti revizije su shodno članu 18 stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dužni da u svrhu prikupljanja sredstava otvore posebni račun za svaku potvrđenu izbornu listu.
 9. Subjekti revizije su dužni da izvrše zatvaranje izbornih žiro računa u roku koji je utvrđen odredbama člana 18a Zakona.
 10. Subjekt revizije je dužan da sredstva za finansiranje izbornih kampanja iz privatnih izvora prikuplja shodno članu 17 stav 1 i 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 11. Subjekti revizije su dužni da nenovčane priloge obračunavaju na način kako je to utvrđeno članom 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Pravilima o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima.
 12. Subjekti revizije su dužni da ugovore o zakupu poslovnih prostora zaključuju u skladu sa odredbama člana 639 Zakona o obligacionim odnosima.
 13. Subjekti revizije su dužni da poslovne transakcije evidentiraju u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva, kao i da sve troškove pravdaju adekvatnom i potpunom dokumentacijom shodno članu 19 Zakona o računovodstvu.
 14. Subjekti revizije za obavljanje poslova koji su utvrđeni aktom o sistematizaciji i poslova koji po prirodi i opisu imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos sa izvršiocima treba da zaključuju ugovore o radu.
 15. Subjekti revizije prilikom angažovanja izvršilaca po ugovoru o djelu treba da obezbijede podatke o radno-pravnom statusu svih angažovanih lica u cilju pravilnog obračuna poreskih obaveza, budući da se za lica koja nijesu osigurana po drugom osnovu osim poreza i prireza plaća i doprinos za PIO shodno odredbama člana 5 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
 16. Subjekti revizije su dužni da prilikom isplate naknada fizičkim licima obračunaju i isplate poreske obaveze kako je to utvrđeno članom 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kao i da redovno izmiruju tekuće obaveze shodno članu 12 Zakona o reprogramu.
 17. Subjekti revizije su dužni da IOPPD obrasce dostavljaju nadležnom organu shodno Pravilniku o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
 18. Subjekti revizije prilikom zapošljavanja trebaju da Zavodu za zapošljavanje prijave slobodna radna mjesta radi praćenja ponude i tražnje na tržištu rada, kako je to utvrđeno odredbama člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.
 19. Preporučuje se subjektima revizije da obezbijede evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava. Evidencija treba da bude zasnovana na usaglašenoj i ovjerenoj dokumentaciji.
 20. Subjekti revizije su dužni da poštuju blagajnički maksimum utvrđen članom 6 Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja.
 21. Subjekti revizije su dužni da usaglase podatke koje dostavljaju nadležnim institucijama.

Konačan Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2018. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja politickih subjekata za 2018. godinu