Baner

Održana Konferencija za medije povodom rezultata iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA)

Podgorica, 29. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je danas održala konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA), koji se odnose na oblast eksterne revizije.

Konferenciji za medije su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori Zoran Jelić i Radule Žurić i sekretar Institucije, Mihaela Popović.


Predsjednik Senata je, u uvodnom izlaganju istakao da „kada je u pitanju oblast obuhvat i standardi revizije, eksterna revizija, koju sprovodi DRI, prilično osnažena sa aspekta pravovremenosti, obuhvata i revizorskih standarda koji su korišćeni“. „Rezultati ocjene u ovom Izvještaju u velikoj mjeri korespondiraju sa nalazima DRI. DRI je, kroz proces revizije, značajno uticala na jačanje fiskalne discipline i efikasnije funkcionisanje prihodnih institucija. Tim je doprinijela da dosljedno zaživi koncept budžetskih klasifikacija i da odstupanja u odnosu planirano-izvršeno budu svedena na nizak i zakonima prihvatljiv nivo“, rekao je Dabović. DRI će i dalje raditi na unapređenju rada kroz realizaciju Strateškog plana DRI, poboljšanje obuka i unapređivanje saradnje sa javnim, nevladinim sektorom i građanima Crne Gore.


Senator Zoran Jelić je predstavio rezultate ocjene učinka oblasti eksterne revizije u dijelu obuhvata i standarda revizije, dostavljanja izvještaja o reviziji zakonodavcu i sprovođenja preporuka eksterne revizije, dok je senator Radule Žurić govorio o ocjeni učinka u dijelu nezavisnosti Državne revizorske institucije.

Senator Jelić je konstatovao da je u odnosu na prethodnu ocjenu Svjetske banke iz 2013. godine, DRI povećala svoj kapacitet za vršenje revizija, unaprijedila svoje metodologije za reviziju i sprovela interne procedure za obezbjeđivanje kvaliteta. Primjetno je, kako je dodao, da su u ocjeni konstatovana ograničenja koja imaju uticaja i na samu ocjenu rada DRI. „To se, prije svega, odnosi na realizaciju preporuka i ograničen obuhvat imovine i obaveza u finansijskim iskazima Vlade. Takođe, u ovom Izvještaju je konstatovano da je stvarni obuhvat lokalnih uprava i javnih preduzeća od strane DRI i dalje ograničen. Povećan je kapacitet DRI za vršenje revizija, ali broj revizija, ekonomičnosti, efikasnosti i učinaka je i dalje ograničen.“


U odnosu na navedeno, Državna revizorska institucija Godišnjim planom revizija za 2020.godinu planirala je povećanje broja revizija lokalnih uprava i revizija uspjeha. Institucija će krajem tekuće godine biti domaćin IV sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminara koji će se održati na temu „Upravljanje imovinom opštine“ sve u cilju primjene najboljih praksi i unapređenja metodologije rada. U cilju potpunog usaglašavanja sa međunarodnim standardima, u međuvremenu je donijela Uputstvo o metodologiji vršenja revizije uspjeha  usklađeno sa IV nivoom ISSAI standarda, Srednjoročni plan DRI za vršenje revizija uspjeha za period 2020-2024. godine koji se fokusira na revizije ciljeva održivog razvoja iz Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, pri kraju je izrada i Priručnika za vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti, istakao je senator Jelić.

Senator Žurić je naveo da „Ocjena sadržana u Izvještaju Svjetske banke potvrđuje da smo ispunili planiranu reformu vezano za usklađivanje zakona sa međunarodnim principima nezavisnosti koja je konstatovana u Izvještaju o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ iz 2013. godine. Na osnovu navedene ocjene, zaključuje se da je nezavisnost Državne revizorske institucije zagarantovana Ustavom Crne Gore, Zakonom o DRI i međunarodnim revizorskim standardima i da se u praksi to i primjenjuje“. Svjetska banka je ocijenila ispunjenost dimenzije nezavisnosti Državne revizorske institucije sa visokom ocjenom.


Državna revizorska institucija je, zajedno sa drugim državnim institucijama, tokom 2019. godine bila predmet ocjene učinka Javne potrošnje i finansijske odgovornosti, koja je sprovedena od strane Svjetske banke, u saradnji sa Vladom Crne Gore i Delegacijom Evropske unije, sa finansijskim sredstvima Povjereničkog fonda SAFE (SAFE Trust fund). Izvještaj o ocjeni učinka Javna potrošnja i finansijska odgovornost (The Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA) dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva finansija www.mif.gov.me.

Izlaganje predsjednika Senata Državne revizorske institucije dr Milana Dabovića

Izlaganje Senatora DRI Zorana Jelića

Izlaganje Senatora DRI Radula Žurića

Pitanja i odgovori medijima