Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage za 2018. godinu

Podgorica, 27. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage FORCA za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage “Forca” u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na sljedeće:

-    Da subjekt revizije  troškove prevoza  dodatno dokumentuje i dokazima o nastanku troškova prevoza (vozne karte, autobuske karte, računi za gorivo i sl.).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije  finansijske i druge radnje nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladio sa relevantnim zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi revizije. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,17 i 18), Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46) i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage za 2018. godinu je izvršena kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2018. godinu utvrđeno je da je od ukupno tri preporuke realizovana jedna preporuka koja se odnosi na obračunavanje poreske obaveze na naknade licima angažovanim ugovorom o djelu koji nijesu u radnom odnosu, djelimično realizovana preporuka vezano za smanjenje gotovinskih isplata, dok se nije mogla provjeriti realizacija preporuka vezano za zapošljavanje iz razloga što Partija u 2018.godini nije vršila zapošljavanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage za 2018. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage za 2018. godinu