Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza Albanaca za 2018. godinu

Podgorica, 20. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza Albanaca  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Radule Žurić - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na Godišnji konsolidovani  finansijski izvještaj Demokratskog saveza Albanaca za 2018. godinu sa skretanjem pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. 

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratskog saveza Albanaca  za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima  sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na Godišnji konsolidovani  finansijski izvještaj, nadležni Kolegijum skreće pažnju na sljedeće:

-       Subjekt revizije treba  da sve troškove evidentira u Glavnoj knjizi i da iste iskaže u Godišnjem finansijskom izvještaju.

-       Subjekt revizije treba da vrši usaglašavanje obaveza sa svim dobavljačima na kraju finansijske godine u cilju preciznog iskazivanja istih.

Revizijom pravilnosti poslovanja Demokratskog saveza Albanaca je utvrđeno da nijesu sve finansijske i druge radnje usklađene sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedoslednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o računovodstvu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza Albanaca za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza Albanaca za 2018. godinu