Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnji izvještaj DRI

Podgorica, 19. novembar 2019. godine - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao 93. sjednicu povodom razmatranja Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa Izvještajem o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2018. – oktobar 2019. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Predsjednik Senata DRI je upoznao članove Odbora da je Državna revizorska institucija izvršila reviziju Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i iskazala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti i dala ukupno 16 preporuka.

Odbor je, podržao nalaze i preporuke Državne revizorske institucije koje proističu iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, kao i one koje se odnose na pojedinačne revizije sadržane u Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine.

Pored revizije Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu izvršila 41 pojedinačnu reviziju i to: 16 pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti; 3 revizije uspjeha; 1 reviziju informacionog sistema, 3 kontrolne revizije, 10 pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2018. godinu, 8 pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2017. godinu, koje nijesu ušle u prethodni Godišnji izvještaj DRI.

Pored navedenog, Godišnjim izvještajem takođe je obuhvaćena realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini.