Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2018. godinu

Podgorica, 14. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske Alternative  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj, sa skretanjem pažnje i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Albanske Alternative  za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju pod tačkom 12.2.2. Troškovi goriva.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije  finansijske i druge radnje nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladio sa relevantnim zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi revizije. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,17,18 i 18a), Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46 i 47),  Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanju knjigovodtvenog sa stvarnim stanjem.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017.godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2018. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao jednu preporuku, nije realizovao preporuke četiri preporuke, dok je dvije preporuke djelimično realizovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2018. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj j o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj j o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2018. godinu