Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 13. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Prave Crne Gore za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju sa skretanjem pažnje i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. 

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Prave Crne Gore za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na sljedeće:

-     Subjekt revizije treba da vrši usaglašavanje obaveza sa svim dobavljačima na kraju finansijske godine u cilju preciznog iskazivanja istih;

-   Subjekt revizije treba da u poslovnim knjigama obezbijedi evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava koja mora biti zasnovana na usaglašenoj i ovjerenoj dokumentaciji.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije  finansijske i druge radnje nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladio sa relevantnim zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi revizije. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13 i 18), Zakona o radu i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2018. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj j o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2018. godinu

Dopis uz Konačan izvještaj j o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2018. godinu