Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva“ - Budva za 2018. godinu

Podgorica, 24. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva“ – Budva za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja DOO „Parking servis Budva“ – Budva za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (Rukovodilac Kolegijuma) i predsjednik Senata dr Milan Dabović (Član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. Ne modifikujući izraženo mišljenje na finansijsku reviziju, nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju da Društvo nije u Aktivi Bilansa stanja na računu 288 – Odložena poreska sredstva evidentiralo sredstva u iznosu od 13.539,58€, koje su nastala kao posledica privremenih poreskih razlika između sadašnje vrijednosti sredstava utvrđene u  računovodstvene svrhe i sadašnje – neotpisane vrijednosti sredstava u poreske svrhe u periodu od 2014. do 2018. godine. Društvo nije u skladu sa MRS 12 - Porez na dobit, uzelo u obzir privremene razlike neotpisanih vrijednosti sredstava u računovodstvene i poreske svrhe i po tom osnovu u Glavnoj knjizi i Pasivi Bilansu stanja Društva nije na računu 341 - Neraspoređena dobit iz prethodnog perioda evidentralo dobit u iznosu iznos od 13.539,58€, od čega se iznos od 11.458,74€ odnosi na period 2014 - 2017. godine, a iznos od 2.080,84 na manje iskazanu neto dobit  u 2018. godini. Društvo je u postupku revizije, a  u skladu sa MRS 8,  izvršilo ispravku greški iz prethodnog perioda i u Glavnoj knjizi evidentiralo odložena poreska sredstva na računu 288 i istovremeno uvećalo račun 340 – Neraspoređena dobit prethodnih godina za iznos od 13.539,58€.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva" - Budva za 2018. godinu, utvrđeno je da Društvo nije  u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su  utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o poreskoj registar kasi, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Budva.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva“ - Budva za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva“ Budva za 2018. godinu