Baner

Objavljen Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini

Podgorica, 22. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu primjene kriteririjuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini.

U skladu sa nalazima datim u Izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini, nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, senator i član Kolegijuma usvojio je sljedeće:

Ministarstvo finansija je dužno da objavljuje izvještaj o preliminarnim nivoima budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita u Zakonom utvrđenom roku, pri čemu navedeni dokument mora imati sve elemente forme izvještaja koji se izrađuju od strane državnog organa.

Projekcije navedene u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2017-2020. godine su usklađene sa projekcijama navedenim u Fiskalnoj strategiji za period 2017-2020. godine.

Limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2018. godinu i zakonima o izmjenama zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, nijesu usklađeni sa limitom potrošnje definisanim u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2017-2020. godine;

Izdaci iskazani u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu umanjeni za izuzeća iz limita potrošnje iznose 1.869,77 mil. eura, što je za 24,12 mil. eura manje od limita potrošnje utvrđenog Zakonom o izmjenama zakona o budžetu iz avgusta mjeseca, te je ispunjen utvrđeni limit potrošnje;

Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2018. godinu, pokazuje da je ostvaren deficit u iznosu od 169,86 mil. eura, što je za 43,46 mil. eura više od projekcije navedene u Fiskalnoj strategiji za 2018. godinu, kojom je projektovan u iznosu od 126,40 mil. eura;

Mjere fiskalne konsolidacije za 2018. godinu utvrđene Planom sanacije deficita i javnog duga, kao i dodatne mjere navedene u Fiskalnoj strategiji djelimično su sprovedene u dijelu aktivnosti koje su zahtijevale izmjene i dopune zakonskih propisa i podzakonskih akata, pri čemu: mjera u cilju povećanja prihoda od akciza, kojom je planirano ostvarenje dodatnih 30,20 mil. eura u 2018. godini nije realizovana (poređenjem prihoda 2018 u odnosu na 2017. godinu uviđa se smanjenje u iznosu 3,91mil.eura); izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u 2018. godini specifična akciza za cigarete je smanjena sa 40 na 30 eura uz smanjenje proporcionalne akcize za cigarete u periodu od 2018 do 2024. godine sa 32% na 24,5%, što nije u skladu sa definisanim aktivnostima u cilju fiskalne konsolidacije; mjere vezano za centralizaciju poreskih registar kasa nije sprovedena u skladu sa rokom iz Plana sanacije deficita i javnog duga, odnosno 1.1.2018. godine.

Statički indikatori koji se odnose na plan i izvršenje Budžeta u 2018. godini, pokazuju da su od utvrđenih osam indikatora realizovana dva koja se odnose na kriterijume da tekući prihodi i donacije budu veći od tekućih izdataka i transfera, dok indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, učešća gotovinskog deficita u nominalnom BDP-u do 3% i učešća javnog duga u nominalnom BDP-u do 60% nijesu realizovani. Kada je u pitanju odnos plana i izvršenja u 2018. godini realizovani su svi predviđeni indikatori, dok je upoređivanjem podataka izvršenja budžeta, kao odnos 2018. sa 2017. godinom, utvrđeno da je od predviđena tri indikatora realizovan jedan. Analizirajući indikator lokalne samouprave u procesu planiranja i izvršenja budžeta opština za 2018. godinu, utvrđeno je da je ostvarena djelimična realizacija ovog indikatora, pri čemu je u procesu planiranja i izvršenja budžeta za 2018. godinu, indikator ispunjen kod 10 opština.

Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godine je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini