Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu

Podgorica, 21. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva sa propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu  dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu daje, u najvećem dijelu istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor osim što su u Izvještaju o novčanim tokovima III pogrešno prikazane, u materijalno značajnoj mjeri, dvije pozicije, i to: Rashodi za usluge i Kapitalni izdaci, u neto iznosu od 1.185.252,23€.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o budžetu za 2018. godinu, Uputstvom o radu državnog trezora, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa Crne Gore i budžeta opština, Zakonom o javnim nabavkama i internim pravilima.

U 2018. godini za koju je izvršena revizija, Direkcija javnih radova je u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave  bila organ u sastavu Ministarstva održivog razvoja i turizma, dok je u 2019.godini, u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 087/18) Uprava javnih radova samostalni organ odnosno potrošačka jedinica budžeta. U skladu sa navedenim utvrđeno činjenično stanje, konstatovane nepravilnosti i izraženo mišljenje odnose se na Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa organima u sastavu, dok su preporuke date subjektima na koje se odnose.

Državna revizorska institucija je 2016. godine izvršila reviziju Ministarstv održivog razvoja i turizma i objavila “Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu” i dala 23 preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu je utvrđeno da od ukupno 23 date preporuke realizovano 16 preporuka; djelimično realizovane dvije preporuke; nerealizovane tri preporuke i dvije preporuke nijesu primjenjive usljed izmjene propisa.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu