Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 15. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu.

Nakon sprovedenih radnji državnih revizora, ocjene da su, pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i preliminarnog izvještaja, na koji Ljekarska komora Crne Gore nije imala primjedbi, nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata DRI i rukovodilac Kolegijuma i Nikola Kovačević, član Senata i član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima.

Finansijskom revizijom Godišneg finansijskog izvještaja Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu utvrđeno je da su finansijski izvještaji Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže materijalne greške.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti, koji se prije svega odnose na donošenja odluka, usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu