Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 9. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj sa skretanjem pažnje i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske Crne Gore  za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom 3.6. - (troškovi reklame i propagande, troškovi amortizacije i troškovi održavanja opreme).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,18 i 18a).

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu izvršena je kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao četiri preporuke, djelimično jednu i dvije preporuke nije realizovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu sa Izjašnjenjem Demokratske Crne Gore na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj Demokratske Crne Gore za 2018. godinu

Dopis uz Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu