Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2018. godinu

Podgorica, 8. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI  Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13 stav 5, član 17 stav 2, član 18 stav 4), Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46), Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (član 12) i Zakona o posredovanju pri zapošljavanju (član 25).

Revizijom Godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove Srpske Demokratije za 2018. godinu izvršena je kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke, djelimično realizovao dvije i nije realizovao pet preporuka.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2018. godinu sa Izjašnjenjem Nove srpske demokratije na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljeno na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj Nove srpske demokratije za 2018. godinu

Dopis uz Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2018. godinu