Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu

Podgorica, 7. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (Senator – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva javne uprave za 2018. godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave nijesu utvrđene materijalno značajne neusklađenosti poslovanja istog sa važećim propisima. Ne modifikujući izraženo mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima, nadležni Kolegijum DRI preporučuje Ministarstvu javne uprave da u saradnji sa Ministarstvom finansija vrši planiranje izdataka za sudske sporove na osnovu realnih projekcija, u skladu sa evidencijom o sudskim sporovima koji se vode protiv njih. Ministarstvo javne uprave, je u zahtjevu za budžetskim sredstvima za 2020. godinu planiralo sredstva za ove namjene, a na osnovu tužbenih zahtjeva koji su u toku, odnosno uspostavljene interne evidencije sudskih sporova.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva Javne uprave za 2018. godinu