Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu

Podgorica, 4. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu. 

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu utvrđeno je da finansijski izvještaji za 2018. godinu sadrže pogrešna prikazivanja. Revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovaraju realnim podacima, što je dovelo do razlike u utvrđenom finansijskom rezultatu (suficit) u iznosu od 263.472,20€, odnosno gotovinski suficit prema finansijskim podacima  za 2018. godinu iskazan je u iznosu od 564.561,43€, a treba da iznosi 301.089,23€.

Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Ulcinj za 2018. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave i Ugovorom o reprogramu poreskog duga Opštine Ulcinj.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže:

-       da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama;

-       da se sa sadržajem Izvještaja DRI  upozna Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore;

-       da se sa sadržajem Izvještaja upozna Zajednica Opština Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu