Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Podgorica, 23. septembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Radule Žurić (član Senata - rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma), utvrdio je da je Fond za zdravsteno osiguranje Crne Gore otklonio najveći broj nedostataka, odnosno preporuka koje su bile predmet kontrolne revizije. Od ukupno petnaest (15) izdatih preporuka, Fond za zdravsteno osiguranje Crne Gore je realizovao trinaest (13) preporuka, djelimično realizovao jednu (1) preporuku, dok jednu (1) preporuku nije realizovao.

Preporuka koja nije realizovana odnosi se na oporavak od katastrofe (Disaster Recovery), dok se djelimično realizovana preporuka odnosi na kadrovske kapacitete Fonda koje je potrebno ojačati i popuniti u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore