Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu

Podgorica, 19. septembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (senator – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva sporta i mladih utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2018. godinu, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru  i Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini. Utvrđene neusklađenosti su u najvećem dijelu nastale usljed postupanja Ministarstva sporta i mladih u skladu sa zaključcima Vlade i uz saglasnost Ministarstva finansija ili postupanja/nepostupanja drugih organa.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Minastarstva sporta i mladih za 2018. godinu