Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOS-a za 2018. godinu

Podgorica, 11. septembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja subjekta revizije.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj DEMOS-a za 2018. godinu sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim na navedeno u Izvještaju pod tačkom 3.13 – Blagajničko poslovanje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( član 12 i član 18) i člana 26 Zakona o zapošljavanju.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je utvrđeno da je od ukupno 11 preporuka, subjekt revizije realizovao 8 preporuka, djelimično realizovao 2 preporuke, a da nije realizovao jednu preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOS-a za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demos-a za 2018. godinu