Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Doma zdravlja Budva za 2018. godinu

Podgorica, 9. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja JZU Dom zdravlja Budva za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrdjenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum, u sastavu član Senata DRI Radule Žurić, rukovodilac Kolegijuma i član Senata DRI Nikola Kovačević, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenosti poslovanja JZU Dom zdravlja Budva za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima. 

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JZU Dom zdravlja Budva za 2018. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji JZU Dom zdravlja Budva za 2018. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže značajne materijalne greške. Nadležni kolegijum je dao sljedeće preporuke subjektu revizije: planirati prihode od obavljanja sopstvene djelatnosti u ukupnom iznosu i da u finansijski plan iskaže sve primitke i izdatke na godišnjem nivou; obezbijediti saglasnost na finansijski plan od strane Ministarstva i Fonda, kako bi se obezbijedila zakonom utvrđena namjena sopstvenih prihoda i kontrolna uloga kako Fonda, tako i Ministarstva finansija u dijelu realizacije budžeta domova zdravlja i konsolidacija primitaka i izdataka javnih zdravstvenih ustanova; vršiti obračun poreza na dobit na ukupno iskazani prihod od zakupa i to na iznos zakupnine bez PDV-a po zakonski definisanoj stopi od 9%; postupati u skladu sa članom 9 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim je propisano da će se poništiti transakcija ukoliko se izvrši povraćaj novca na konsolidovani račun državnog trezora, koji je prethodno evidentiran kao izdatak; obezbijediti vođenje računovodstva i finansijsko izvještavanje shodno važećem Pravilniku, čime bi se obezbijedila jednoobraznost i uporedivost podataka, kao i kvalitetno izvještavanje i kontrola. 

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti, koji se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u velikoj mjeri zasnovane na zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata, konkretnih odluka i potrošnju. Medjutim, nalazima revizije, takodje, konstatovana su i odgovarajuća neusklađenost podzakonskih akta sa zakonima i nesprovodjenje svih aktivnosti predvidjenih zakonima. U odnosu na izraženo uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti, nadležni Kolegijum je dao sljedeće preporuke subjektu revizije: sprovesti sve aktivnosti na uspostavljanju i sprovođenju unutrašnjih kontrola shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru; uskladiti odredbe člana 21 Statuta sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; dostavljati finansijski plan Ministarstvu finansija i Fondu zdravstva u roku propisanom članom 42 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; uskladiti Pravilnik o nabavkama male vrijednosti sa odredbama člana 104 Zakona o javnim nabavkama; vršiti nabavku roba, usluga i radova u skladu sa odredbama član 37 Zakona o javnim nabavkama; iskazati u Izvještaju o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima sve sprovedene javne nabavke shodno odredbama člana 118 Zakona o javnim nabavkama; vršiti nabavku medicinskog materijala i opreme primjenom postupka propisanog članom 20 Zakona i da shodno odredbama članova 21 i 44 Zakona ne smije dijeliti predmet javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu, sa namjerom izbjegavanja primjene ovog zakona.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Doma zdravlja Budva za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

         Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Doma zdravlja Budva za 2018. godinu