Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 23. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI  Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator  dr Branislav Radulović, član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja utvrđeno je da subjekt revizije finansijske i druge radnje nije uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu člana 12, 17 i 18a Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i člana 639 Zakona o obligacionim odnosima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je utvrđeno da je od ukupno četiri preporuke subjekt revizije realizovao jednu preporuku, nije realizovao dvije preporuke, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla utvrditi iz razloga što u periodu od dostavljana Konačnog izvještaja za 2017.godinu Partija nije zaključila nijedan ugovor o zakupu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu