Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 19. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI  Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja Socijaldemokratske partije utvrđeno je  da finansijske i druge radnje nijesu u svim materijalnim aspektima  usklađene sa zakonskim i drugim propisima koji su indentifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.  Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu  člana 2, 12, 13, 17 i člana 18 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i člana 639 Zakona o obligacionim odnosima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je utvrđeno da je Socijaldemokratska partija Crne Gore realizovala date preporuke iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2018. godinu