Baner
četvrtak, 18 jul 2019 05:32

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 18. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Liberalne partije Crne Gore za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator  DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji konsolidovani  finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Liberalne partije za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom 10.1.5. Blagajna opštinskih odbora i pod tačkom 10.2.2. – Rashodi.

Revizijom pravilnosti poslovanja Liberalne partije Crne Gore utvrđeno je da nijesu sve finansijske i druge radnje usklađene sa zakonskim i drugim propisima koji su indetifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o računovodstvu, Zakona o radu i Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je od devet preporuka subjekt revizije realizovao tri preporuke, nije realizovao tri preporuke, djelimično realizovao dvije preporuke, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla provjeriti, jer nije bilo zapošljavanja u 2018. godini.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2018. godinu