Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“

Podgorica, 16. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“. Cilj revizije je bio da utvrdi efikasnost inspekcijskog nadzora nad pravnim licima (objektima) koja se bave priređivanjem igara na sreću i efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti naplate i kontrole prihoda budžeta od koncesione naknade za priređivanje igara na sreću.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), je ocijenio da sistem inspekcijskog nadzora u oblasti priredjivanja igara na sreću nije u dovoljnoj mjeri efikasan iz sjedećih razloga:

-         nepostojanja dovoljno efikasnog sistema planiranja inspekcijskih kontrola zasnovanog na sistemu analize rizika i pisanim procedurama kojima se utvrđuje način i postupak predlaganja, usvajanja i donošenja planskih dokumenata;

-         nepostojanja efikasnog vršenja kontrole naročito u dijelu većeg obuhvata kontrole obračuna koncesione naknade od igara na sreću, naplate budžetskih prihoda od igara na sreću, nadzora finansijskog poslovanja u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentacija finansijskih iskaza, naročito privrednih subjekata koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti priređivanja igara na sreću.

-         nepostojanja ili manjka aktinosti u dijelu predlaganja i preduzimanja mjera koje bi trebalo da imaju za cilj unapređenje oblasti inspekcijskog nadzora.

U cilju poboljšanja efikasnosti inspekcijskog nadzora od strane Odsjeka za inspekciju za igre na sreću i nadzora nad priređivačima od strane Uprave za igre na sreću DRI je dala preporuke Ministarstvu finansija (jedna), Upravi za inspekcijske poslove (sedam) i Upravi za igre na sreću (dvije).

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“