Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu

Podgorica, 8. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja JUVSŠ „Policijska akademija“ utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa: Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru  i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Radule Žurić (Senator – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu