Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu

Podgorica, 25. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Fonda rada, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Radule Žurić - rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI Zoran Jelić - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje na pravilnost poslovanja Fonda za 2018. godinu.

Finansijskom revizijom Godišneg finansijskog izvještaja fonda rada za 2018. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji Fonda rada za 2018. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže materijalne greške.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

Konačni Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu dostupan je na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fond rada za 2018. godinu