Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

Podgorica, 20. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Agencije za 2018. godinu.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da je Godišnji finansijski izvještaj Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da finansijske transakcije i druge aktivnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nijesu u svim materijalno značajnim  aspektima usklađene sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedoslednu primjenu Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i  budžete opština.

Konačni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu dostupan je na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu